Dahilde Ve Hariçte İşleme Belgeleri

Dahilde İşleme Rejimi

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ (DİR) NEDİR?

Dahilde İşleme Rejimi, ihracat yapan firmalar tarafından ihraç ürünleri üretmek için gerekli olan ve ithal edilen, bu yüzden de ithali gümrük vergisine tabi hammadde ya da girdilere gümrük muafiyeti getiren bir ihracatı teşvik sistemidir.

 

Dahilde İşleme Rejimi, yurt içinde dünya fiyatlarından temin edilemeyen, hiç temin edilemeyen ya da üretimi yetersiz olan, yeterli kalitede bulunmayan malzemelerin gümrük muafiyetli olarak yurt dışından getirilmesine olanak sağlayarak girdi maliyetlerini azaltmak suretiyle ihracatı artırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarlarını geliştirmek ve ihraç ürünlerini çeşitlendirmek amacıyla oluşturulmuştur.

 

Dahilde İşleme Rejiminin avantajları;

– İthalatta gümrük vergisi, KDV, ÖTV ile diğer vergi ve fonlardan muafiyet,

– Vergi, resim ve harç istisnası, KKDF istisnası,

– Ticaret politikası önlemlerine tabi olmama,

– KDV’de Tecil-Terkin sistemi çerçevesinde yurt içi alım gerçekleştirilebilmesi,

– İhracat dışında yurt içi satış ve teslimlerin de gerçekleştirilebilmesi,

– İthalatta alınması gereken vergilere ilişkin teminat indirimi olarak sayılabilir.

İhracat yapmayı düşünen işletmeler, ihraç edilmesi planlanan malların üretiminde kullanılacak olan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul, ara malı ve ambalaj malzemelerinin başta değişik vergisel yüklerden muaf olmak üzere ve devlete ihracat taahhüdünde bulunmak şartıyla, çeşitli kolaylıklar ve teşviklerden yararlanabilirler. Teşviklerden yararlanabilmek için Dahilde İşleme İzni ya da Dahilde İşleme İzin Belgesi alınması zorunludur.

Basit işlemler için alınabilecek Dahilde İşleme İzni için başvurular gümrük idaresine; kapsamlı işlemler için alınabilecek Dahilde İşleme İzin Belgesi için başvurular ise Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğüne elektronik ortamda yapılır.

Dahilde İşleme İzin Belgesi, 2006/12 sayılı Dahilde işleme Rejimi Tebliğine istinaden düzenlenen bir belgedir. Dahilde İşleme İzin Belgelerinin taahhüt kapatma işlemleri Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen ilgili bölge müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.

DİİB BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

 

1- Dilekçe (Firmaya ait imza sirkülerinde yer alan, her türlü temsil ve ilzama yetkilendirilmiş veya bu Tebliğ kapsamındaki işlemler açısından özel olarak yetkilendirilmiş kişilerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış)
2- İhraç edilecek mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli) (*)(***)
3- İmza Sirküleri (Noter tasdikli)
4- Ticaret Sicil Gazetesi aslı, noter veya ticaret ve/veya sanayi odaları ile ticaret sicili memurluklarınca tasdikli örneği (Kuruluşa, varsa unvan değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin ticaret sicil gazetelerinin her biri)
5- Firmaya ait Vergi Numarası Belgesi (Aslı veya ilgili vergi dairesince tasdikli sureti veya barkodlu Vergi Levhası)
6- Firma Tanımlama Formu (Firmaya ait imza sirkülerinde yer alan, her türlü temsil ve ilzama yetkilendirilmiş veya bu Tebliğ kapsamındaki işlemler açısından özel olarak yetkilendirilmiş kişilerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış) (İhracat:2007/2 sayılı Tebliğ Ek-2)
7- Firmaya ait imza sirkülerinde yer alan, her türlü temsil ve ilzama yetkilendirilmiş veya bu Tebliğ kapsamındaki işlemler açısından özel olarak yetkilendirilmiş kişilerce imzalanan ve nitelikli elektronik imza sahibi kişiye ilişkin olarak verilen noter tasdikli Taahhütname (İlgili kişinin elektronik imza sertifikası alınırken istenen kimlik bilgilerini, verilecek yetkinin süre sonunu ve noter huzurunda imzalandığına dair kaydı içerecek ve her bir kişi için ayrı ayrı düzenlenecek şekilde) (2007/2 sayılı Tebliğ Ek-3) (**)
8- İlgili firmanın ihracatçı birliği üyesi olduğuna dair belge (İlk kez Dahilde İşleme Rejiminden yararlanacak imalatçı-ihracatçı veya ihracatçılar için) (**)
9- Gümrükçe Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (Aslı veya Noter Tasdikli), (Varsa)
10- Son döneme ait elektrik faturası (Her takvim yılı itibarıyla yenisi verilmek üzere)
11- İlgili firmaya ait Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)Tahakkuk Ön Yüz(Son 12 (on iki) aylık döneme ilişkin ve her takvim yılı itibarıyla yenisi verilmek üzere)

(*): Kesme çiçek, doğal çiçek soğanı, tavuk-balık yetiştiriciliği, araştırma, geliştirme ve deneme üretimi gibi kapasite raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için, ilgili kurumdan alınan belgenin aslı veya ilgili kurumca tasdikli örneği ibraz edilir.
(**): Yan sanayici firma tanımlaması için bu belge aranmaz.
(***):Kapasite Raporunda, Üretim Tesisinin Durumu bölümünde “KİRACI” ise Kira Sözleşmesi Fotokopisinin ibrazı gerekmektedir.
NOT :
1- Firma tanımlamasına ve kullanıcı yetkilendirmesine yönelik olarak ek bilgi ve belge istenmesine, ibraz edilen bilgi ve belgelerde değişiklik ve yenilenme istenmesine veya yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerden birinin veya birkaçının istenmemesine Ticaret Bakanlığınca (İhracat Genel Müdürlüğü) karar verilir.
2- Taahhütname süresinin dolması veya iptali durumunda, süresi dolan veya iptal edilen Taahhütname ek-3’te belirtilen şekilde yenilenmedikçe, web sayfası vasıtasıyla ulaşılabilen bilgi sistemine ilgili kullanıcı tarafından erişim sağlanmasına Ticaret Bakanlığınca izin verilmez.
3- Yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerin sürelerinin dolması veya iptali durumunda, süresi dolan veya iptal edilen bilgi ve belgeler yenilenmedikçe, kullanıcı tarafından Dahilde İşleme İzin Belgesi müracaatına, revizesine veya kapatılmasına ilişkin işlemlere Ticaret Bakanlığınca izin verilmez.

DİİB KAPATMA BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

1 – Dahilde İşleme İzin Belgesinin kağıt ortamındaki basılı nüshası (Belge sahibi firmanın talebine istinaden ilgili firmaya gönderilmişse)

2 – Dahilde İşleme Rejimi Otomasyon Sistemi vasıtasıyla Bakanlığımıza elektronik ortamda aktarılan gümrük beyannamesi bilgileri (Yurt içi alım veya belgeden belgeye teslim olması halinde fatura asılları) (*) (**)

3 – İhracat listesi (İhracat 2006/12 sayılı Tebliğ Ek-5)

4 – İthalat listesi (İhracat 2006/12 sayılı Tebliğ Ek-6)

5 – Ekspertiz raporu (Belge süresi içerisinde alınmış, üzerinde ilgili dahilde işleme izin belgesinin tarih ve sayısı belirtilmiş, ilgili en az iki mühendis tarafından imzalanmış ve ilgili birimin yetkilileri tarafından tasdik edilmiş) (***)

6 – Telafi edici vergi makbuzu (Gerekli olması halinde)

7 – A.TR dolaşım belgesi (Gerekli olması halinde)

8 – Menşe ispat belgeleri (Gerekli olması halinde)

9 – Tedarikçi beyanı (Gerekli olması halinde)

10 – Ön statü belgesi (İhracatın serbest bölgeye yapılması halinde)

11 – Serbest bölge bilgi işlem formu aslı (Serbest bölgelerden, Türkiye Gümrük Bölgesi veya başka bir serbest bölge hariç olmak üzere serbest bölge dışına satış yapılması halinde) (**)

12 – Serbest bölgeden yapılan ithalata ilişkin gümrük beyannamesi aslı (**) ve bu ithalatın yapıldığı dahilde işleme izin belgesinin, dahilde işleme izninin veya yatırım teşvik belgesinin noter tasdikli örneği veya dahilde işleme izni ile ilgili olarak bu ithalatın ilgili izin kapsamında yapıldığına dair ilgili gümrük idaresinden alınacak yazı (Serbest bölgelerden yatırım teşvik belgesi veya bir başka belge/izin kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine ithalat yapılması halinde)

13 – Serbest bölge gümrük müdürlüğü ve serbest bölge müdürlüğü tarafından müştereken düzenlenecek tutanak (Belge kapsamında serbest bölgeye ihracı gerçekleştirilen işlem görmüş ürünün, bu Tebliğin 28 inci maddesinde belirtildiği şekilde serbest bölgede kullanılması halinde)

14 – Yeminli mali müşavirlerce onaylı ihracata ilişkin gümrük beyannamesi listesi ve konuyla ilgili yeminli mali müşavir raporu (Tecil-terkin sistemi çerçevesindeki belge kapsamındaki yurt içi alımlarda)

15 – Telafi edici vergi tablosu (Gerekli olması halinde) (İhracat 2006/12 sayılı Tebliğ Ek-8)

(*): Yurt içi alım veya belgeden belgeye teslim olması halinde e-fatura asılları yerine elektronik ortamda yer alan bilgiler de esas alınabilir ve fatura aslı üzerine meşruhat düşülmesi gerektiği belirtilen durumlarda, meşruhat, ilgili kurum tarafından elektronik ortamda düşülür.

(**): Taahhüt hesabına sayıldığına dair üzerine meşruhat düşülmüş ilgili belgenin fotokopisi alındıktan sonra Dahilde İşleme İzin Belgesi sahibi firmaya iade edilmek üzere

(***): Dahilde İşleme İzin Belgesi özel şartlar bölümünde yer alması veya gerek görülmesi halinde istenir. Belge kapsamındaki üretimin kapasite raporu konusu üretimden farklılık gösteren özel bir üretim olması durumunda ekspertiz raporu düzenlenir ve bu durum ekspertiz raporunda belirtilir. Ayrıca, belge kapsamındaki ekspertize konu her bir ithal girdi ile her bir işlem görmüş üründen en az bir numunenin alınması veya numune alınmasının mümkün bulunmadığı durumlarda firma tesisinde inceleme yapılması gerekmekte olup; bu numuneler veya incelenen eşya ile ilgili ithalata ve ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin tarih ve sayılarının ekspertiz raporunda belirtilmesi gerekmektedir. Ekspertiz raporuna konu olan eşyadan alınacak numunenin veya numune alınmasının mümkün bulunmadığı durumlarda firma tesisinde yapılacak incelemenin belge süresi içerisinde yapılması, bu durumun ilgili kurumun yetkilileri tarafından belge süresi içerisinde tasdik edilmiş bir yazıyla (ekspertiz raporu ekinde sunulan) tevsik edilmesi ve numune alınması veya yerinde yapılan incelemeye ilişkin yazı tarihi ile ekspertiz raporunun düzenleme tarihi arasında azami 3 (üç) aylık bir sürenin olması halinde, ekspertiz raporunun belge süresi içerisinde alınması şartı aranmaz.

NOT:

Gerek görülmesi halinde; Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) ve/veya ilgili bölge müdürlüğünce, yukarıdaki bilgi ve belgeler dışında bilgi ve belge istenebilir veya Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü), yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerden biri veya birkaçı istenmeyebilir.

Hariçte İşleme Rejimi

HARİÇTE İŞLEME REJİMİ (HİR) NEDİR?

Hariçte İşleme Rejimi; işlem görmek üzere hammaddelerin önce ihraç edilmesi, işlem gördükten sonra ürün olarak tekrar ülkemize ithal edilmesini içeren ve bu süreçte her türlü vergiden muafiyet sağlayan sistemdir.

Hariçte İşleme İzin Belgeleri (HİİB); Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünce, Hariçte İşleme İzinleri (Hİİ) -tamir amaçlı vb işlemler için- ilgili gümrük müdürlüklerince düzenlenir,  madenlerin işlem görmesi için gönderilen hammaddeler için ise Maden İhracatçı Birliklerince düzenlenir.

HİİB BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

1- Dilekçe (Firmaya ait imza sirkülerinde yer alan, her türlü temsil ve ilzama yetkilendirilmiş veya bu Tebliğ kapsamındaki işlemler açısından özel olarak yetkilendirilmiş kişilerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış)

2- Hariçte İşleme Proje Formu (Firmaya ait imza sirkülerinde yer alan, her türlü temsil ve ilzama yetkilendirilmiş veya bu Tebliğ kapsamındaki işlemler açısından özel olarak yetkilendirilmiş kişilerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış) (İhracat: 2007/5 sayılı Tebliğ Ek-3)

3- İthali Taahhüt Edilen İşlem Görmüş Ürünler ile İlgili Hammadde Sarfiyat Tablosu (İhracat 2007/5 sayılı Tebliğ Ek-4)

4- Ticaret Sicil Gazetesi aslı, noter veya ticaret ve/veya sanayi odaları ile ticaret sicili memurluklarınca tasdikli örneği (Kuruluşa, varsa unvan değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin Ticaret Sicil Gazetelerinin her biri)

5- İmza Sirküleri (Noter tasdikli)

6- Yurt dışında işleme faaliyeti yapacak imalatçı firma ile yapılan sözleşme

7- Son üç ayda kapatılan belgelere ilişkin kapatma yazıları fotokopileri, kapatma müracaatı yapılan belgelere ilişkin müracaat yazıları fotokopileri ile taahhüt hesabı kapatılmamış hariçte işleme izin belgeleri kapsamında gerçekleşen ihracat ve ithalat miktarları listeleri

NOT :

1- Firmanın önceki dosyasında bulunan süresi geçerli bilgi ve belgeler tekrar istenmez.

2- Projenin özelliğine göre ek bilgi ve belge istenmesine veya yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerden birinin veya birkaçının istenmemesine Ticaret Bakanlığınca (İhracat Genel Müdürlüğü) karar verilir.

HİİB KAPATMA BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

1- Hariçte işleme izin belgesi aslı

2- Gümrük beyannameleri asılları (*)

3- Hariçte İşleme İzin Belgeleri/Hariçte İşleme İzinleri ile İlgili İthalat Listesi (İhracat:2007/5 sayılı Tebliğ Ek-7)

4- Hariçte İşleme İzin Belgeleri/Hariçte İşleme İzinleri ile İlgili Geçici İhracat Listesi (İhracat: 2007/5 sayılı Tebliğ Ek-8)

5 – Hariçte İşleme İzin Belgesinin Kapatılmasına İlişkin Hammadde Sarfiyat Tablosu (İhracat 2007/5 sayılı Tebliğ Ek-9 veya ithal konusuna uygun olarak hazırlanacak sarfiyat hesabı)

(*): Taahhüt hesabına sayıldığına dair üzerine meşruhat düşülmüş ilgili beyannamenin fotokopisi alındıktan sonra belge sahibi firmaya iade edilmek üzere

NOT:

Gerekli görülmesi halinde yukarıdaki bilgi ve belgeler dışında bilgi ve belge istenmesine veya yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerden birinin veya birkaçının istenmemesine Ticaret Bakanlığınca (İhracat Genel Müdürlüğü) ve/veya kapatma işlemini yapan Bölge Müdürlüğünce karar verilir.